SVJ pro dům Lamačova č. p. 859 a č. p. 860
Vlastimil Smetana, 22. 4. 2020 20:01, zhlédnuto 687x
Poptávka na správu domu
Složka: Poptávky

Poptávka na správu domu

 

Poptáváme správu domu, která se skládá z těchto částí, viz níže.

Jedná se o osmipodlažní panelový dům o dvou vchodech na adrese našeho SVJ.

Dům má tyto parametry:

 

 • 46 bytových jednotek
 • 3 nebytové jednotky
 • 11 sklepů/prostor v dalším pronájmu

 

Požadavky na technickou správu:

 • vedení, kontroly a aktualizace technické dokumentace nemovitosti
 • smluvní zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí nemovitosti (el. energie, teplo, vodné, stočné, odvoz odpadu, provoz výtahu, provoz STA)
 • zajištění aktualizací smluv s dodavateli pravidelných služeb
 • jednání a komunikace s dotčenými úřady a institucemi na základě plné moci
 • provedení odečtu poměrových bytových měřidel (teplo, teplá voda, studená voda)
 • rozúčtování nákladů z odečtených měřidel (teplo, teplá voda, studená voda)
 • vedení evidence měřidel a plomb měřidel (teplá voda, studená voda)
 • zajištění případné výměny indikátorů, vodoměrů a měřičů tepla vč. plomb
 • vypracování plánu a smluvní zajištění revizí a kontrol vyhrazených technických zařízení včetně odstranění závad z revizí a kontrol vyplívajících (společné rozvody elektřiny, hromosvod, požární ochrana, výtahy)
 • zajištění oprav a údržby nemovitosti, ve společných částech domu
 • zajištění služeb havarijní činnosti (NON-STOP dispečink)
 • zajištění požární bezpečnosti nemovitosti
 • vyřizování reklamací
 • monitorování oprávněnosti užívání bytových a nebytových prostor
 • vedení elektronické pasportizace jednotek a jeho aktualizace
 • vypracování ročních návrhů plánu oprav a investic k 31.8.
 • zajišťování výběrových řízení na subdodavatele po dohodě s vlastníky objektu
 • kontrola termínů a kvality provedených oprav a prací – při větších akcích zajištění stavebního dozoru
 • vyhotovování objednávek na drobné schválené opravy a smluv o dílo

 

Požadavky na ekonomickou správu účetnictví:

 • správa účetnictví
 • evidence a zaúčtování přijatých a vydaných faktur, pokladny banky a interních dokladů
 • kontrola věcné finanční správnosti faktur
 • kontrola úhrad dodavatelských faktur
 • kompletní účetní evidence: hlavní kniha, účetní deník, obratová předvaha
 • vypracování dílčí a roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, inventarizace používaných účtů) dle zákona, zpracování podkladů pro daňové přiznání, zpracování ročního vyúčtování daně z příjmu
 • vypracování a distribuce výkazů pro Český Statistický úřad
 • zpracování mzdové agendy a personalistiky statutárním orgánům a zaměstnanců na DPP
 • měsíční hlášení pro instituce ZP, SP, roční zpracování daně srážkové a zálohové
 • měsíční výpočet mezd, mzdové listy, potvrzení o zdanitelných příjmech
 • předkládání pololetní rozvahy a výsledovky
 • spolupráce při vypracování návrhu změn předpisu v návaznosti na roční vyúčtování a očekávaný nárůst dodavatelských cen
 • provádění plateb z účtu při úhradě faktur dodavatelů apod.

                                                           

Požadavky na ekonomickou správu předpisu plateb a vyúčtování služeb:

 • vedení evidence vlastníků jednotek dle KN a Prohlášení vlastníka
 • vyhotovení a distribuce předpisů plateb (zálohy na služby a příspěvky do fondu oprav)
 • průběžné úpravy předpisů záloh na služby podle požadavků výboru nebo hlášených změn
 • kontrola a čtvrtletní/měsíční přehledy plateb vlastníků bytových jednotek
 • tvorba a distribuce upomínek za pozdní úhrady měsíčních předpisů, včetně výpočtu penalizací a poplatků z prodlení - čtvrtletně
 • provádění Vyúčtování záloh na služby s rozúčtováním na jednotlivé vlastníky
 • (1x ročně, termín dle dohody, nejpozději do 31. 04. následujícího roku)
 • zpracování vyúčtování měřených služeb spojených s užíváním jednotek (teplo, teplá voda, studená voda)
 • vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb
 • stav fondu oprav – rozúčtování příspěvků do fondu oprav pro dům a pro vlastníky bytových jednotek (1x ročně, nejpozději do 31. 03. následujícího roku)

 

Kompletní právní servis:

 • vyhotovení či revize smluvní dokumentace
 • právní poradenství a konzultační činnost 
 • zastupování v soudních sporech či jiných řízeních
 • vymáhání pohledávek a řešení exekucí
 • právní analýzy a stanoviska k bytové problematice
 • zastupování před správními orgány
 • zastupování v oblastech práva obchodního, občanského, pracovního, práva nemovitostí, tak i správního či trestního
 • zajištění znaleckých a odborných posudků

 

Bližší informace a nabídky zasílejte předsedovi SVJ panu Vlastimilu Smetanovi,

+420 723 816 738, smetavl@gmail.com

Duben 2020