SVJ pro dům Lamačova č. p. 859 a č. p. 860
Dokumenty ve složkách: Poptávky
 (8)
Vlastimil Smetana, 24. 8. 2022 10:01, zobrazeno 125 x
Složka: Poptávky

Výběr zhotovitele výměny měřičů tepla a vodoměrů s dálkovým přenosem, viz příloha.

Vlastimil Smetana, 24. 3. 2021 14:29, zobrazeno 515 x
Složka: Poptávky

POPTÁVKA na natěračské práce

 

Poptáváme natěračské práce majetku našeho SVJ, viz výkaz níže.

Realizace na adrese našeho SVJ v průběhu roku 2021.

Cena vč. DPH, za materiál, práci a úklid.

 

 1. Dva přístřešky zadních vchodů - (hnědá kaštan):

8x ocelový sloupek 75 x 75 x 2100

2x dřevěný podhled 4000 x 1400

2x dřevěný záklop 5800 x 500

2x plechová střecha 4000 x 1600

 

 1. Plůtky předzahrádek - (hnědá kaštan):

20x ocelový sloupek DN 40 délky 550

19x ocelová trubka DN 40 délky 2000

19x ocelová trubka DN 50 délky 2000

 

 1. Čelní plot zahrádky vč. 2 branek - (zelená):

17x sloupek DN 50 délky 1100

4x sloupek DN 60 délky 1500

20x drátěné plotové pole 1950 x 1000

2x branka 1000 x 1200

 

 1. 3x ocelová záruběň – sušárna č. 09, kočárkárna 860, domovní sklad č. 26 - (hnědá kaštan)

 

 Bližší informace a nabídky zasílejte předsedovi SVJ panu Vlastimilu Smetanovi, +420 723 816 738, smetavl@gmail.com

Uzávěrka duben 2021

Vlastimil Smetana, 28. 6. 2020 19:30, zobrazeno 595 x
Složka: Poptávky

Poptávka na vybourání vyzdívek

 

 Poptáváme vybourání nevhodných vyzdívek z tvárnic Ytong pod vnějším vstupním schodištěm do panelového domu. Součástí zakázky je i očištění bočnic stávajících schodnic z terrazza od omítky vyztužené  perlinkou a úprava terénu pod schodnicemi formou zarovnání stávající zeminy a doplnění betonových dlaždic po obvodu domu (nejsou součástí dodávky). Součástí zakázky je i odvoz vybouraného materiálu. Realizace v průběhu roku 2020.

 

Orientační výpis prací:

Vybourání zdiva                                                                     0,3 m3

Začištění terrazzových bočnic                                                  0,9 m2

Úprava terénu                                                                          2 m2

Doplnění betonových dlaždic                                                      5 ks

 

Stávající stav:                                                                                                                    

 

 

Požadovaný stav (ilustrační foto):          

 

 Bližší informace a nabídky zasílejte předsedovi SVJ panu Vlastimilu Smetanovi,

+420 723 816 738, smetavl@gmail.com

Uzávěrka červenec 2020

Vlastimil Smetana, 12. 6. 2020 20:20, zobrazeno 640 x
Složka: Poptávky

Poptávka na výměnu vodoměrné sestavy

 

 Poptáváme výměnu vodoměrné sestavy (viz popis a fotografie) v kolektoru panelového domu na adrese našeho SVJ. Cena včetně zaměření, výroby, dopravy, montáže, zednického začištění a likvidace starých komponentů. Realizace v průběhu roku 2020.

 

Popis:

 Sestava začíná šoupětem DN 80 na vodovodní přípojce, následuje vodoměrná sestava, ze které pokračuje potrubí přípojky do výměníkové stanice. Potrubí přípojky bude zhotoveno z nerezu a je délky cca 9 m, jsou na něm 3 kolena. Součástí je požární prostup stěnou a jeho utěsnění.

Sestava bude zhotovena dle platných norem a předpisů.

 

Orientační výpis položek:

Vodoměrná sestava 2“

Ocelové nerezové potrubí 84 x 22 mm                                   9 m

Ocelové nerezové koleno 84 x 22 mm / 90°                            3 ks

Oceloví nerezová příruba DN 80/84                                        2 ks

Ocelová nerezová chránička  104 x 2 mm                               1 ks

Šoupě  s ovládacím kolečkem DN 80                                      1 ks

Těsnicí a spojovací materiál

X 80 / 2“

Izolace proti rosení

Protipožární ucpávka prostupu

Montáž uzemnění

Projektová dokumentace

Inženýrská činnost

Montáž

Zednické práce

 

Stávající stav:       

 

Trasa:

 

Výhledový stav (ilustrační foto):

 

Protipožární prostup (ilustrační foto):      

 

Bližší informace a nabídky zasílejte předsedovi SVJ panu Vlastimilu Smetanovi,

+420 723 816 738, smetavl@gmail.com

Uzávěrka červenec 2020

Vlastimil Smetana, 22. 4. 2020 20:01, zobrazeno 600 x
Složka: Poptávky

Poptávka na správu domu

 

Poptáváme správu domu, která se skládá z těchto částí, viz níže.

Jedná se o osmipodlažní panelový dům o dvou vchodech na adrese našeho SVJ.

Dům má tyto parametry:

 

 • 46 bytových jednotek
 • 3 nebytové jednotky
 • 11 sklepů/prostor v dalším pronájmu

 

Požadavky na technickou správu:

 • vedení, kontroly a aktualizace technické dokumentace nemovitosti
 • smluvní zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí nemovitosti (el. energie, teplo, vodné, stočné, odvoz odpadu, provoz výtahu, provoz STA)
 • zajištění aktualizací smluv s dodavateli pravidelných služeb
 • jednání a komunikace s dotčenými úřady a institucemi na základě plné moci
 • provedení odečtu poměrových bytových měřidel (teplo, teplá voda, studená voda)
 • rozúčtování nákladů z odečtených měřidel (teplo, teplá voda, studená voda)
 • vedení evidence měřidel a plomb měřidel (teplá voda, studená voda)
 • zajištění případné výměny indikátorů, vodoměrů a měřičů tepla vč. plomb
 • vypracování plánu a smluvní zajištění revizí a kontrol vyhrazených technických zařízení včetně odstranění závad z revizí a kontrol vyplívajících (společné rozvody elektřiny, hromosvod, požární ochrana, výtahy)
 • zajištění oprav a údržby nemovitosti, ve společných částech domu
 • zajištění služeb havarijní činnosti (NON-STOP dispečink)
 • zajištění požární bezpečnosti nemovitosti
 • vyřizování reklamací
 • monitorování oprávněnosti užívání bytových a nebytových prostor
 • vedení elektronické pasportizace jednotek a jeho aktualizace
 • vypracování ročních návrhů plánu oprav a investic k 31.8.
 • zajišťování výběrových řízení na subdodavatele po dohodě s vlastníky objektu
 • kontrola termínů a kvality provedených oprav a prací – při větších akcích zajištění stavebního dozoru
 • vyhotovování objednávek na drobné schválené opravy a smluv o dílo

 

Požadavky na ekonomickou správu účetnictví:

 • správa účetnictví
 • evidence a zaúčtování přijatých a vydaných faktur, pokladny banky a interních dokladů
 • kontrola věcné finanční správnosti faktur
 • kontrola úhrad dodavatelských faktur
 • kompletní účetní evidence: hlavní kniha, účetní deník, obratová předvaha
 • vypracování dílčí a roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, inventarizace používaných účtů) dle zákona, zpracování podkladů pro daňové přiznání, zpracování ročního vyúčtování daně z příjmu
 • vypracování a distribuce výkazů pro Český Statistický úřad
 • zpracování mzdové agendy a personalistiky statutárním orgánům a zaměstnanců na DPP
 • měsíční hlášení pro instituce ZP, SP, roční zpracování daně srážkové a zálohové
 • měsíční výpočet mezd, mzdové listy, potvrzení o zdanitelných příjmech
 • předkládání pololetní rozvahy a výsledovky
 • spolupráce při vypracování návrhu změn předpisu v návaznosti na roční vyúčtování a očekávaný nárůst dodavatelských cen
 • provádění plateb z účtu při úhradě faktur dodavatelů apod.

                                                           

Požadavky na ekonomickou správu předpisu plateb a vyúčtování služeb:

 • vedení evidence vlastníků jednotek dle KN a Prohlášení vlastníka
 • vyhotovení a distribuce předpisů plateb (zálohy na služby a příspěvky do fondu oprav)
 • průběžné úpravy předpisů záloh na služby podle požadavků výboru nebo hlášených změn
 • kontrola a čtvrtletní/měsíční přehledy plateb vlastníků bytových jednotek
 • tvorba a distribuce upomínek za pozdní úhrady měsíčních předpisů, včetně výpočtu penalizací a poplatků z prodlení - čtvrtletně
 • provádění Vyúčtování záloh na služby s rozúčtováním na jednotlivé vlastníky
 • (1x ročně, termín dle dohody, nejpozději do 31. 04. následujícího roku)
 • zpracování vyúčtování měřených služeb spojených s užíváním jednotek (teplo, teplá voda, studená voda)
 • vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb
 • stav fondu oprav – rozúčtování příspěvků do fondu oprav pro dům a pro vlastníky bytových jednotek (1x ročně, nejpozději do 31. 03. následujícího roku)

 

Kompletní právní servis:

 • vyhotovení či revize smluvní dokumentace
 • právní poradenství a konzultační činnost 
 • zastupování v soudních sporech či jiných řízeních
 • vymáhání pohledávek a řešení exekucí
 • právní analýzy a stanoviska k bytové problematice
 • zastupování před správními orgány
 • zastupování v oblastech práva obchodního, občanského, pracovního, práva nemovitostí, tak i správního či trestního
 • zajištění znaleckých a odborných posudků

 

Bližší informace a nabídky zasílejte předsedovi SVJ panu Vlastimilu Smetanovi,

+420 723 816 738, smetavl@gmail.com

Duben 2020

 (8)